Polfinans

Pon. – Pt. 09:00-17:00

biuro rachunkowe warszawa
Slide
Jesteśmy
dokładni i wytrwali

Przeprowadzimy Cię bezpieczenie przez świat księgowości i podatków

Slide
Myślimy strategicznie

Przeprowadzimy Cię bezpieczenie przez świat księgowości i podatków

Slide
Prowadzimy
do wygranej

Przeprowadzimy Cię bezpieczenie przez świat księgowości i podatków

Slide
Dajemy
naszą wiedzę

Przeprowadzimy Cię bezpieczenie przez świat księgowości i podatków

previous arrow
next arrow

Kancelaria podatkowa Warszawa

Czym się wyróżniamy?

Jesteśmy stabilnym i rzetelnym partnerem z wieloletnim doświadczeniem w branży usług podatkowych i księgowych.

POLFINANS działa na rynku nieprzerwanie od 1991 roku. Od początku swojej działalności spółka skupia się na świadczeniu wysokiej jakości usług z zakresu doradztwa podatkowego oraz usług księgowych, a także obsługi kadrowo-płacowej przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności.

Angażujemy się w to co robimy

Zapoznaj się z listą naszych usług

Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe to usługa polegająca na udzielaniu porad w zakresie praw i obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Doradztwo biznesowe

Doradztwo biznesowe jest usługą polegającą na udzielaniu porad w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. 

Usługi księgowe

Ofertę usług księgowych kierujemy przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w strukturze których nie zostały wyodrębnione działy księgowe.

Kadry i płace

Ofertę usług kadrowo-płacowych kierujemy przede wszystkim do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w których nie funkcjonują oddzielne działy zajmujące się bieżącą obsługą kadrowo-płacową firmy i zatrudnianych przez nią pracowników.

Biuro rachunkowe i doradztwo podatkowe - Warszawa

Masz własną firmę lub planujesz jej otwarcie, ale szkoda Ci czasu na formalności z nią związane ? Potrzebujesz wsparcia w prowadzeniu kadr, akt personalnych lub prowadzenia księgowości oraz doradztwa podatkowego przy wypełnieniu deklaracji ZUS, VAT, PIT, CIT ? Skorzystaj z usług kancelarii podatkowo-księgowej Polfinans. Klientom naszego biura rachunkowego zapewniamy kompleksową obsługę, opartą na fachowej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu. 

W ramach usług rachunkowych zapewniamy doradztwo biznesowe i doradztwo podatkowe dla nowych firm w tym podmiotów zagranicznych, ich pełną obsługę księgową, kadrową i płacową oraz profesjonalne usługi doradców podatkowych. Do zapoznania się z cennikiem usług rachunkowych zapraszamy prowadzących działalność gospodarczą, spółki, fundacje i przedsiębiorstwa. Z naszym biurem rachunkowym będą mogli Państwo poświęcić się w pełni swoim biznesem, zamiast tracić czas i energię na zawiłe formalne kwestie księgowe i podatkowe.

Aktualności

Ważne i najnowsze wpisy

11 stycznia 2022Zmiany podatkowe w 2022r. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Została zwiększona kwota wolna od podatku dochodowego dla osób fizycznych z 8 500 zł do 30 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek to 5 100 zł. Kwota ta nie będzie miała degresywnego charakteru. Skala podatkowa w 2022 rPodstawa obliczenia podatku w złotych od 0 zł do 120.000 zł – podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 złDochód powyżej 120.000 zł podatek wynosi 15.300 zł +32% nadwyżki ponad 120.000 zł Składka zdrowotna – rewolucyjne zmiany.o Brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Składka będzie liczona od dochodu przedsiębiorcy i pracownika. Różne stawki składki zdrowotnej (zależne od sposobu opodatkowania) Różne stawki składki zdrowotnej (zależne od sposobu opodatkowania)9% dochodu – dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, oraz dla wspólników spółek jawnych4,9% dochodu – dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy 19%Minimalna wysokość składki zdrowotnej – np. w przypadku wystąpienia straty podatkowej lub niskiego dochodu – 270,90 zł, obowiązek zapłaty takiej składki wystąpi wtedy gdy dochód będzie mniejszy niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2022 r. Składka zdrowotna dla ryczałtowców. Składka zdrowotna powiązana z uzyskiwanym rocznym przychodem – ten sposób obliczania składki będzie stosowany u podatników opłacających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Za podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej będzie się brało pod uwagę wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.Dla przychodu do 60 000 zł – rocznie, składka wyniesie 9 % z 60% z podstawy to jest – 318,60 zł miesięcznieDla przychodu od 60 000 zł do 300 000 zł rocznie, składka wyniesie 9% z pełnej podstawy to jest 531 zł miesięcznieDla przychodu powyżej 300 000 zł rocznie, składka wyniesie 9% z 180% podstawy to jest 955,80 zł miesięcznieSkładka zdrowotna dla wynagrodzenia członków zarządu pełniących swoją funkcję na podstawie powołania.Składka ta wyniesie 9% wynagrodzenia brutto. Płatnikiem będzie spółka. Zmiana terminów opłacania składek do ZUS Od 1 stycznia 2022 roku rozliczenie składek ZUS będzie następowało:do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej Nowo wprowadzana ulga podatkowa ma rekompensować utratę prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.Od dochodu będzie odliczana pewna kwota, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów/dochodów. Ulga ta będzie stosowana u ww. podatników, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody/dochody mieszczące się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł. Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu z podatkiem przez 6 lat Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego do majątku prywatnego (osoby fizyczne) będzie powodowała obowiązek podatkowy, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten zostanie wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynie 6 lat. Ryczałt za używanie służbowego auta w celach prywatnych Od 1 stycznia 2022 r. ryczałt za używanie służbowego samochodu przez pracownika do celów prywatnych będzie wynosił miesięcznie:dla samochodów o mocy silnika do 60kW – 250 zł,o dla samochodów stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem – 250 zł,o dla samochodów innych niż wymienione wyżej – 400 zł. Ryczałt ewidencjonowany – mniejsze stawki podatkowe dla programistów i inżynierów. Zgodnie z nowymi przepisami programiści komputerowi (branża IT – PKWiU 62.02.10.0 oraz PKWiU 58.29.1), będą mogli płacić 12% podatek liczony od przychodu. Natomiast usługi architektoniczne i inżynierskie a także usługi badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) – będą opodatkowane 14% stawką. Ograniczenia w amortyzacji lokali mieszkalnych Od 2023 roku dla wszystkich podatników, amortyzacji podatkowej nie będą podlegały budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.Od 2022 roku amortyzacja nie będzie już możliwa dla nowo nabytych nieruchomości.Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 amortyzację jeszcze będą mogli kontynuować podatnicy którzy na dzień 31.12.2021 byli już właścicielami nieruchomości. Nielegalne zatrudnianie pracowników – sankcje podatkowe W przypadku stwierdzenia zatrudniania pracownika bez zachowania odpowiednich przepisów prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców, pracodawca będzie obciążony dodatkowym przychodem równym wynagrodzeniu wypłacanych takiemu pracownikowi.Dodatkowym przychodem pracodawcy będą również przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (bez odprowadzenia składek ZUS, czy też zaliczek na podatek dochodowy). Minimalny podatek dochodowy Minimalny podatek dochodowy będą płacić spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych alboosiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%. Podatek ten będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania. Minimalnego podatku dochodowego nie zapłacą m.in. podatnicy:którzy rozpoczęli działalność – w roku rozpoczęcia tej działalności oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych,będący przedsiębiorstwami finansowymi,którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,zajmujący się transportem międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych, wydobywaniem kopalin,wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, po spełnieniu określonych warunków. Podatek od przerzucanych dochodów Podatnicy CIT będą zobowiązani do płacenia podatku od przerzucanych dochodów w wysokości 19%. Za przerzucone dochody będzie się uznawało koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli:1) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem 19% stawki CIT, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony będzie się rozumiało podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz2) koszty te:a) podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lubb) wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność – stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości. Estoński CIT Nowelizacji ulegną również regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT. Zmiany mają objąć m.in.:• rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne; w związku z tym zmianie ulegnie nazwa tego podatku – będzie to “ryczałt od dochodów spółek”,• rezygnację z obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania estońskiego CIT,• rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,• obniżenie stawki estońskiego CIT.Podatnicy stosujący estoński CIT, będą mogli składać kwartalne deklaracje VAT, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro (i zostaną spełnione inne warunki ustawowe – patrz: art. 99 ust. 3a ustawy o VAT). Ceny transferowe W ramach Polskiego Ładu zmianie ulegną także przepisy dotyczące cen transferowych. Zostanie m.in. wydłużony termin na przedłożenie (na żądanie organu podatkowego) lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji grupowej, zostanie zlikwidowany obowiązek odrębnego składania oświadczenia o cenach transferowych, nowelizacji ulegną regulacje dotyczące korekt cen transferowych, a także zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych Technologiczne i Innowacyjne ulgi podatkowe • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.• Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.• Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.• Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.• Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży.• Ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów.• Ulga konsolidacyjna kierowana do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia.• Ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy.• Atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital, które będą zachętą do lokowania kapitału w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i start-upy.• Polski Ład przewiduje znaczne uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u. Projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do Estońskiego CIT spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie (te ostatnie – w zakresie tzw. funduszu inwestycyjnego). Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu. [...]
11 stycznia 2022Zmiany podatkowe w 2021r. I. Podatek dochodowy od osób fizycznych i Podatek dochodowy od osób prawnych – przepisy wspólne.1. Zwiększenie limitu kwoty przychodu decydującego o statusie małego podatnika.Od 2020 roku będzie to wartość przychodu z poprzedniego roku wraz z kwotą należnego podatku VAT w równowartości 2 000 000 EURO – jest to kwota 8.747.000 PLN. Status małego podatnika decyduje m.in. o prawie do stosowania stawki 9% CIT. Stawkę tę stosuje się w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, to jest 5.109.000 zł. 2. Ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków opłaconychprzelewem na rachunek bankowy klienta – czynnego podatnika VAT, a który to rachunek bankowy, nie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa finansów – tzw. „biała lista” a jednocześnie wartość transakcji przekraczała 15 000 zł. 3. Nie będzie też kosztem podatkowym koszt opłacony z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji przekraczających 15 000 zł. 4. Ulga za złe długi w podatku dochodowym. Podobne przepisy jak w podatku VAT. W przypadku nie zapłacenia należności przez kontrahenta – dłużnika w terminie 90 dni od daty płatności, wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania, lub zwiększyć stratę podatkową. Natomiast dłużnik w przypadku braku zapłaty będzie zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia straty podatkowej. II. Podatek VAT: 1. Od listopada 2019 roku został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności – jest to obowiązek zapłaty kontrahentowi podatku VAT na specjalnie dedykowany i ustanowiony rachunek bankowy dla celów VAT, za fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT, a jednoczenie gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł brutto. 2. Faktury dla podatników VAT do paragonów fiskalnych. Faktura do paragonu dla przedsiębiorcy będzie mogła być wystawiona jeżeli na tym paragonie będzie się znajdował NIP nabywcy. 3. Nowe zasady dokumentowania WDT aby zastosować 0% stawkę VAT konieczne będzie przekazanie dostawcy numeru identyfikacyjnego dla transakcji unijnych przez nabywcę oraz złożenie prawidłowej informacji podsumowującej. Od 1 stycznia 2020 r. zostanie także wprowadzona instytucja domniemania pozwalająca uznać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Sposób dokumentowania WDT (rodzaj dokumentów, jakie trzeba będzie posiadać) zostanie zaś uzależniony od tego, kto organizuje transport towaru. 4. Od 1 lipca 2020 – wszyscy podatnicy będą wysyłać JPK wraz deklaracją podatkową VAT będzie jedna wysyłka danych JPK do Urzędu Skarbowego. III. Ordynacja podatkowa Regulowanie zobowiązań w VAT i podatków dochodowych za pomocą indywidualnego rachunku podatkowegoKażdy podatnik zobowiązany będzie wpłacać zobowiązania podatkowe (w tym podatek od towarów i usług) na przypisany mu indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, którego numer można sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym lub korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego udostępnionego przez MF na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ wprowadzając następujące dane: PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną i: nie prowadzi działalności gospodarczej lub nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT NIP, jeśli prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne   IV. Prawo pracy Wzrost minimalnego wynagrodzenia: Od nowego roku wzrosło wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa, tj. od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika wynosi 2.600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa 17 zł. V. Inne przepisy Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – do 13 kwietnia 2020 r. Większość spółek handlowych musi zgłaszać i aktualizować informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr ten funkcjonuje od 13 października 2019 r. Stanowi on system teleinformatyczny. W zgłoszeniu tym spółki muszą wskazać swoich beneficjentów rzeczywistych, a nie klientów. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne: • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę, • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna. Zgłoszenie jest bezpłatne. Musi być dokonane za pośrednictwem strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Dla tego zgłoszenia nie ma przewidzianych druków elektronicznych czy papierowych. [...]
11 stycznia 2022Zmiany podatkowe w 2020r. I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT:1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP BoxZgodnie z przepisami ustawy kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 1. patent, 2. prawo ochronne na wzór użytkowy, 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, 8. autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata): 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi; 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu. Poziom dochodu do objęcia ulgą będzie wyliczany przy zastosowaniu ustawowego wzoru.2. Zamiana kosztów podatkowych na wydatki z tytułu używania samochodów osobowych (amortyzacja i wydatki eksploatacyjne)Kosztem podatkowym nie będą odpisy amortyzacyjne od wartości samochodu przewyższającą kwotę 225 000 PLN dla samochodów elektrycznych oraz 150 000 dla pozostałych samochodów osobowych. Do 31 grudnia 2018 limit ten wynosił 20 000 EURO. Limit 150 000 wartości samochodu, będzie również tak jak dotychczas dotyczył ubezpieczenia, opłat leasingowych w przypadku umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Dodatkowo koszt używania samochodu osobowego do celów prywatnych i działalności gospodarczej będzie pomniejszony o jedną czwartą. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% takich wydatków.3. 9% stawka CIT dla Małych PodatnikówAktualna preferencyjna stawka CIT dla małych podatników 15% zostaje zmniejszona do 9%. Uwaga: Gdy Mały Podatnik przekroczy limit 1,2 mln EURO przychodu w ciągu roku to będzie opłacał podatek wg stawki 19% od całości dochodu od początku roku.4. Zmiana rozliczania straty podatkowej.Podatnicy CIT będą mogli obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Przepis ten nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT: 1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP Box. W podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, też będzie mogła zostać zastosowana 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP Box. Zasady opodatkowania podobne jak w przypadku podatników CIT. Konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej. 2. Nowe zasady zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku Nowe przepisy określają, iż 5 letni, po którym można dokonać zbycia nieruchomości będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę. 3. Ulga mieszkaniowa Nowe przepisy określają, iż termin na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego sprzedaży mieszkania lub prawa majątkowego zostanie wydłużony o 1 rok z 2 lat, i będzie wynosił 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych.4. Zamiana kosztów podatkowych na wydatki z tytułu używania samochodów osobowych (amortyzacja i wydatki eksploatacyjne)Kosztem podatkowym nie będą odpisy amortyzacyjne od wartości samochodu przewyższającą kwotę 225 000 PLN dla samochodów elektrycznych oraz 150 000 dla pozostałych samochodów osobowych. Do 31 grudnia 2018 limit ten wynosił 20 000 EURO. Limit 150 000 wartości samochodu, będzie również tak jak dotychczas dotyczył ubezpieczenia, opłat leasingowych w przypadku umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Dodatkowo koszt używania samochodu osobowego do celów prywatnych i działalności gospodarczej będzie pomniejszony o jedną czwartą. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% takich wydatków. Przedsiębiorca używający prywatnego samochodu osobowego (nie będącego środkiem trwałym) do celów działalności gospodarczej, będzie mógł zaliczyć 20% wydatków eksploatacyjnych oraz wartość ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tzw „kilometrówki”. Rozliczenie wydatków z tytułu używania samochodów prywatnych pracowników na potrzeby pracodawcy pozostają bez zmian. 5. Zmiana terminów do składania zeznań podatkowych Zeznania PIT-8C oraz PIT-11 podatnicy będą musieli przesłać w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania te trafią również do podatnika w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 6. Podatek solidarnościowy – dodatkowe 4% Będzie to dodatkowy podatek dla osób fizycznych, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł. 7. Zmiana rozliczania straty podatkowej Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą będą mogli obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT Ulga za złe długiPrawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela – po 90 dniach od terminu płatności. Obowiązek korekty VAT przez dłużnika. Zgodnie ze zmienionym art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dotychczas było to 150 dni. Przepis ten obowiązuje dla faktur wystawionych w poprzednim roku, gdy termin płatności 90 dni upływa już w styczniu 2019 roku. [...]
11 stycznia 2022Zmiany podatkowe w 2019r. I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT:1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP BoxZgodnie z przepisami ustawy kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są: 1. patent, 2. prawo ochronne na wzór użytkowy, 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego, 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin, 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu, 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, 8. autorskie prawo do programu komputerowego – podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej. Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata): 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi; 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu. Poziom dochodu do objęcia ulgą będzie wyliczany przy zastosowaniu ustawowego wzoru.2. Zamiana kosztów podatkowych na wydatki z tytułu używania samochodów osobowych (amortyzacja i wydatki eksploatacyjne)Kosztem podatkowym nie będą odpisy amortyzacyjne od wartości samochodu przewyższającą kwotę 225 000 PLN dla samochodów elektrycznych oraz 150 000 dla pozostałych samochodów osobowych. Do 31 grudnia 2018 limit ten wynosił 20 000 EURO. Limit 150 000 wartości samochodu, będzie również tak jak dotychczas dotyczył ubezpieczenia, opłat leasingowych w przypadku umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Dodatkowo koszt używania samochodu osobowego do celów prywatnych i działalności gospodarczej będzie pomniejszony o jedną czwartą. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% takich wydatków.3. 9% stawka CIT dla Małych PodatnikówAktualna preferencyjna stawka CIT dla małych podatników 15% zostaje zmniejszona do 9%. Uwaga: Gdy Mały Podatnik przekroczy limit 1,2 mln EURO przychodu w ciągu roku to będzie opłacał podatek wg stawki 19% od całości dochodu od początku roku.4. Zmiana rozliczania straty podatkowej.Podatnicy CIT będą mogli obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. Przepis ten nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych. II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT: 1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP Box. W podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, też będzie mogła zostać zastosowana 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP Box. Zasady opodatkowania podobne jak w przypadku podatników CIT. Konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej. 2. Nowe zasady zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku Nowe przepisy określają, iż 5 letni, po którym można dokonać zbycia nieruchomości będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę. 3. Ulga mieszkaniowa Nowe przepisy określają, iż termin na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego sprzedaży mieszkania lub prawa majątkowego zostanie wydłużony o 1 rok z 2 lat, i będzie wynosił 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych.4. Zamiana kosztów podatkowych na wydatki z tytułu używania samochodów osobowych (amortyzacja i wydatki eksploatacyjne)Kosztem podatkowym nie będą odpisy amortyzacyjne od wartości samochodu przewyższającą kwotę 225 000 PLN dla samochodów elektrycznych oraz 150 000 dla pozostałych samochodów osobowych. Do 31 grudnia 2018 limit ten wynosił 20 000 EURO. Limit 150 000 wartości samochodu, będzie również tak jak dotychczas dotyczył ubezpieczenia, opłat leasingowych w przypadku umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku. Dodatkowo koszt używania samochodu osobowego do celów prywatnych i działalności gospodarczej będzie pomniejszony o jedną czwartą. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% takich wydatków. Przedsiębiorca używający prywatnego samochodu osobowego (nie będącego środkiem trwałym) do celów działalności gospodarczej, będzie mógł zaliczyć 20% wydatków eksploatacyjnych oraz wartość ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tzw „kilometrówki”. Rozliczenie wydatków z tytułu używania samochodów prywatnych pracowników na potrzeby pracodawcy pozostają bez zmian. 5. Zmiana terminów do składania zeznań podatkowych Zeznania PIT-8C oraz PIT-11 podatnicy będą musieli przesłać w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania te trafią również do podatnika w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. 6. Podatek solidarnościowy – dodatkowe 4% Będzie to dodatkowy podatek dla osób fizycznych, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł. 7. Zmiana rozliczania straty podatkowej Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą będą mogli obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty. III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT Ulga za złe długiPrawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela – po 90 dniach od terminu płatności. Obowiązek korekty VAT przez dłużnika. Zgodnie ze zmienionym art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dotychczas było to 150 dni. Przepis ten obowiązuje dla faktur wystawionych w poprzednim roku, gdy termin płatności 90 dni upływa już w styczniu 2019 roku. [...]
11 stycznia 2022Zmiany podatkowe w 2018r. I. Podatek dochodowy od osób prawnych.   Podział dochodów na część finansową i część operacyjną – dwa źródła dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych  Od 1 stycznia 2018 roku (dla spółek kapitałowych, gdzie rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) przychody osiągane przez spółki trzeba będzie dzielić na przychody osiągnięte z zysków kapitałowych oraz z „innych źródeł przychodów”. Tę nową regulację – katalog zysków kapitałowych wprowadza art. 7b ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, za przychody takie uważa się zyski: – z udziałów w zyskach osób prawnych – z tytułu wniesienia aportu – ze zbycia udziałów, w tym w celu umorzenia – również ogółu praw i obowiązków – wymiany udziałów – zbycia wierzytelności – z praw majątkowych (autorskich, przemysłowych – licencje, know-how) – z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych – z umów najmu (wyżej wymienionych praw majątkowych) Do przychodów z zysków kapitałowych nie będzie się zaliczać „klasycznych” odsetek od pożyczek udzielonych pracownikom lub innym podmiotom. Wystąpienie zysków kapitałowych oznacza obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji takich przychodów, jak i kosztów bezpośrednio z nimi związanych.   Ograniczenie kosztów podatkowych dla usług doradczych, zarządzania, reklamy, licencji i innych usług niematerialnych nabywanych przez podmioty powiązane – o wartości powyżej 3 milionów złotych rocznie. Ograniczenie to jest przewidziane dla „dużych podmiotów”, które nabywają usługi od podmiotów powiązanych gdzie nabywane są usługi niematerialne i doradcze. Dodatkowo ograniczenie kwotowe dotyczy rocznego wydatku w wysokości co najmniej 3 milionów złotych. Ustawa przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych większej kwoty na tego typu wydatki, jednakże trzeba spełnić dodatkowe warunki jak min. akceptację ceny rynkowej kosztu wydaną przez Ministra Finansów – tzw. „małe” uprzednie porozumienia cenowe, czy też warunek aby nadwyżka kosztów mieściła się w limicie do wysokości 5 % podatkowej EBITDA.   Ograniczenie kosztów podatkowych z finansowania dłużnego (cienka kapitalizacja). Podobnie jak powyżej, ograniczenie nie będzie dotyczyło podatników, którzy będą „zadłużeni” do kwoty 3 miliony złotych.  Nowe przepisy do limitu zadłużenia wliczają także inne koszty finansowania dłużnego jak m. in. opłaty, prowizje, premie, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) dotyczy to również finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane. Przepisy te trzeba będzie stosować do „nowego” zadłużenia powstałego w już w nowym roku podatkowym to jest od 2018 roku. Przepisy wyłączają ze stosowania tej ustawy przedsiębiorstwa finansowe. Zgodnie z nowymi przepisami, koszty pożyczek i kredytów, jakie spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, będą limitowane wysokością uzyskanego w tym samym roku wskaźnika EBITDA, Wskaźnik EBITDA określa wartość zysku Spółki przed jego opodatkowaniem podatkiem dochodowym, po wyłączeniu wpływających na wysokość tego zysku odsetek oraz odpisów amortyzacyjnych. Spółka będzie posiadać uprawnienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (nadwyżkę poniesionych kosztów o charakterze odsetkowym nad uzyskanymi przychodami o charakterze odsetkowym) w wysokości nie wyższej niż 30% tego wskaźnika. Od 2019 roku przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich pożyczek i kredytów niezależnie od czasu ich zawarcia.   Amortyzacja – większy limit dla środków trwałych o niskiej wartości. Od 2018 roku jednorazowy limit wartości środka trwałego który będzie mógł podlegać jednorazowej amortyzacji zostaje zwiększony z 3 500 zł. do 10 000 zł. Przepisy nie przewidują dodatkowych ograniczeń w jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że będzie można amortyzować jednorazowo samochód osobowy o wartości do 10 000 zł. Pozostałe zasady amortyzacji pozostają bez zmian – jak jednorazowa amortyzacja do 50 000 EURO  dla małych podatników i amortyzacja do 100 000 zł. nowych środków trwałych.   Nie trzeba płacić zaliczek?! Dotyczy to tylko zaliczek na podatek dochodowy i tylko do kwoty 1 000 zł. w ciągu roku. Po zakończeniu roku i do czasu złożenia zeznania należny podatek należy wpłacić w całości. Oczywiście niepłacenie podatku do 1 000 zł. jest dobrowolne. Regulację tę wprowadza Art.  (art. 44 ust. 15 i 16 dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  i art. 25 ust. 18 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.   Wypłaty z zysku finansowego netto nie będą już zaliczane do kosztów podatkowych. Od 1 stycznia 2018 roku przepisy wyraźnie wskazują, iż nie będzie kosztem podatkowym wydatek wypłacony w wyniku podziału zysku netto – wynikającego z rozliczenia wyniku finansowego.   II. Podatek dochodowy od osób fizycznych.   Zwiększone kwoty zwolnień podatkowych.  Wzrost zwolnienia z  638 zł. na 1 000 zł. – zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 updof, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji. Zwiększone zwolnienie z kwoty 2 280 zł. do 6 000 zł. przychody z zamiany rzeczy lub praw. Zwiększone zwolnienie z kwoty 2 280 zł. do 3 000 zł. – świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych. Większe zwolnienie w Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wzrost z 380 zł. do 1 000 zł. – wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi. Wycieczki i wypoczynek z 760 zł. do 2 000 zł. – dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i  leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z  tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – z innych źródeł (niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra). Z 2 280 zł. do 3 000 zł. – świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów. Z 2 280 zł. w 2017 bez limitu od 2018 roku pełne zwolnienie przysługuje dla zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 updof. gdy są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w przypadku gdy są finansowane z innych źródeł zwolnienie wynosi 6 000 zł. 1 000 zł. na opiekę na każde dziecko w przedszkolu lub w żłobku i nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymanych od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola. Zwiększone koszty uzyskania przychodów dla twórców.   Limit kosztów zawarty w art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dwukrotnie zwiększony i od 2018 roku wynosi on 85 528 zł. rocznie. Jednocześnie w przepisie szczegółowo wymieniono przychody, do których będą miały zastosowanie koszty autorskie i tak będą to przychody działalności twórczej: W zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa; badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej; artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii; w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów; publicystycznej. Amortyzacja – większy limit dla środków trwałych o niskiej wartości.   Od 2018 roku jednorazowy limit wartości środka trwałego który będzie mógł podlegać jednorazowej amortyzacji zostaje zwiększony z 3 500 zł. do 10 000 zł. Przepisy nie przewidują dodatkowych ograniczeń w jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że będzie można amortyzować jednorazowo samochód osobowy o wartości do 10 000 zł. Pozostałe zasady amortyzacji pozostają bez zmian – jak jednorazowa amortyzacja do 50 000 EURO  dla małych podatników i amortyzacja do 100 000 zł. nowych środków trwałych.   III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT   Plik JPK  dla wszystkich podatników Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT (mikro i mali podatnicy)  będą mieli obowiązek wysyłać plik JPK VAT do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego będą dotyczyły zakupy i sprzedaż. Wysyłanie JPK nie zwalnia z wysyłania deklaracji VAT.   Oszustwa skarbowe poprzez systemy bankowe – wykreślanie podatników VAT bez obowiązku zawiadamiania. Przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, wprowadziły do ustawy o VAT nową przesłankę odmowy rejestracji i wykreślenia z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT  na podstawie dodanego pkt 5 w art. 96 ust. 4a – nie będzie podlegał rejestracji VAT jak i będzie podlegał wykreśleniu, jeżeli z posiadanych informacji wynikać będzie, że może on jako podatnik prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.   Deklaracje VAT i ewidencja VAT tylko w formie elektronicznej. Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy rozliczający podatek VAT mają obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego deklaracje VAT w formie elektronicznej. Również od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z przepisem art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ewidencja VAT musi być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.   Uwaga. Powyższe informacje zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, jednakże zostały przedstawione w skróconej wersji. Dlatego też przedstawione informacje nie mogą być traktowane, jako opinia podatkowa. Polfinans Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione w wyniku zastosowania się do zawartych publikacji. Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem spraw i problemów wynikłych ze zmian przepisów zawartych w tym opracowaniu proszę o przesłanie zapytań bezpośrednio do doradcy podatkowego na adres email: andrzej.halat@polfinans.eu.   Z poważaniem Andrzej Halat Dyrektor Polfinans Sp. z o.o. Doradca podatkowy nr wpisu 10511. [...]
11 stycznia 2022Zmiany podatkowe w 2017r. Podatki dochodowe Płatność w gotówce – wydatek nie będzie kosztem podatkowym. Od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie kosztem podatkowym dla podatnika zapłata w gotówce innemu przedsiębiorcy należności o wartości powyżej 15 000 zł. Ograniczenie to będzie obejmowało podatników – przedsiębiorców zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne. Niższa stawka podatku dochodowego dla osób prawnych CIT – 15%. Niższa stawka będzie dotyczyła (tzw. małych podatników) to jest małych spółek z przychodem z poprzedniego roku (wliczając podatek VAT) do 1 200 000 EURO oraz spółek rozpoczynających działalność gospodarczą. Pozostałe spółki będą płacić podatek wg obowiązującej stawki 19%. Ceny transferowe Od 1 stycznia 2017 roku za podmiot powiązany kapitałowo dla obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych będzie się uważać jednostkę posiadającą (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 25% udziałów w kapitale innego podmiotu. Dodatkowo do sporządzania dokumentacji podatkowych będą zobowiązani podatnicy gdy przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości i ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych tego podatnika będą przekraczać kwotę większą niż 2 000 000 EURO. Dokumentacja podatkowa będzie obowiązkowa gdy dokonywana transakcja z podmiotami powiązanymi ma istotny wpływ na wysokość osiąganego dochodu lub ponoszonego kosztu.Za transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro. Kwota ta wzrasta wraz z wielkością przychodów i kosztów w danej Spółce i osiąga maksymalny limit 500 000 EURO przy wielkościach przychodów i kosztów z ksiąg rachunkowych w wysokości 100 000 000 EURO. Jednocześnie został wprowadzony przepis przewidujący obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej także w roku następnym po roku, w którym wystąpił obowiązek jej sporządzania.Od 1 stycznia 2017 roku, dodatkowa dokumentacja podatkowa powinna zawierać (opis transakcji lub innych zdarzeń dotyczących transakcji, opis danych finansowych podatnika pozwalających na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Informacje o podatniku opisujące opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, realizowanej strategii gospodarczej, opis otoczenia konkurencyjnego. Niezbędnym elementem dokumentacji będą również umowy i porozumienia zawarte z podmiotami powiązanymi.Od stycznia 2017 roku ograny kontroli skarbowej będą mogły żądać od podatnika przedstawienia dokumentacji podatkowej nawet w przypadku gdy podatnik nie przekracza limitów określonych w ustawie a istnieje prawdopodobieństwo zaniżenia przychodu lub zawyżenia kosztu.Będzie obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Termin składania takich oświadczeń upływać będzie w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.Nowy przepis wprowadza obowiązek dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten ciążyć będzie na podatnikach obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 EURO. Likwidacja zwolnień podatkowych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z podatku dochodowego stosowane będą tylko do funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Ze zwolnienia przestaną korzystać fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Zmiana określenia wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Od 1 stycznia 2017 r. za przychody z kapitałów pieniężnych w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego uważana będzie wartość wkładu (a nie nominalna wartość udziałów lub akcji) określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Podatek u źródła – doprecyzowano miejsce powstania przychodu – jest państwo rezydencji podatkowej wypłacającego przychód i jeżeli podmiot regulujący należności (np. z tytułu licencji, usług niematerialnych, dywidend) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce to miejscem powstania przychodu jest Polska, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Oznacza to że zawsze należy prosić swoich zagranicznych kontrahentów o przekazanie aktualnego zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w Umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Podatek VAT Odwrotne obciążenie w budownictwie.Dla usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców – podatników VAT dla odbiorców podatników VAT wprowadzono mechanizmem odwrotnego obciążenia. Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych mają być nabywcy, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.: świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy (określnie robót budowlanych), usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego, usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca. Odwrotne obciążenie dla nowej grupy towarów. Od 1 stycznia 2017 roku mechanizmem odwrotnego obciążenia – objęte zostały dodatkowo transakcje, których przedmiotem będą, procesory, niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny. Zwiększenie limitu dla zwolnienia z VAT – limit ten został podniesiony z kwoty 150.000 zł do 200.000 złotych. Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni: dodatkowe ograniczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji – podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składał terminowo deklaracje VAT za każdy okres rozliczeniowy, należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego i podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę, łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur nie przekracza 15 000 zł, kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł, podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika. Likwidacja rozliczeń kwartalnych podatku VAT – zlikwidowana zostanie możliwość rozliczeń podatku VAT za okresy kwartalne przez podatników innych niż mali podatnicy; kwartalne rozliczanie podatku VAT nie będzie również możliwe w przypadku małych podatników: rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja oraz podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (towary wrażliwe – paliwa, stal), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego, (Sankcje 20%, 30% i 100%). Sankcja 30% będzie dotyczyć zaniżenia zobowiązania podatkowego, jak i zawyżenia kwoty zwrotu podatku (a nawet kwoty do przeniesienia), ale także niewpłacenie należnego zobowiązania w przypadku niezłożenia deklaracji i będzie nakładana przez organ kontroli skarbowej Sankcja 20% – dobrowolna korekta po kontroli. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego, podatnik skoryguje dokonane pierwotnie rozliczenie podatku poprzez złożenie korekt deklaracji uwzględniających wszystkie stwierdzone w toku kontroli błędy i jednocześnie wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego wynikającą z korekty lub zwróci nienależnie otrzymaną kwotę zwrotu podatku lub różnicy podatku. Tak samo będą traktowane przypadki, gdy podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego złoży deklarację (której nie złożył w obowiązującym terminie) i wpłaci jednocześnie kwotę zobowiązania podatkowego. Sankcja podwyższona 100%. Dotyczy przypadków zawyżenia podatku naliczonego bądź zaniżenia podatku należnego wynikające z faktur, które zostały wystawione przez podmiot nieistniejący stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane- w części dotyczącej tych czynności, podają kwoty niezgodne z rzeczywistością- w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością, potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego, w części dotyczącej czynności (czynności pozorne, mające na celu obejście przepisów) W tym przypadku korekta złożona po kontroli nie da „premii” w postaci „stawki obniżonej”, np. do 20%. Nowe przepisy w zakresie rejestracji i wykreślenia podatników z podatku VAT – w ustawie wskazano przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (gdy adres nie istnieje) i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT, Naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: podatnik nie istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej Wykreślenie podatnika VAT z powodu brak obrotu i zakupów przez co najmniej pół roku, Naczelnik urzędu skarbowego będzie uprawniony do wykreślenia z rejestru podatnika VAT, który przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały składał deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Reguła powyższa nie ma zastosowania w przypadku, gdy brak wykazania sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki działalności gospodarczej. Wystawianie faktur lub faktur korygujących, dokumentujących czynności, które nie zostały dokonane wyjątkiem ma być sytuacja gdy wystawienie pustej faktury lub pustej faktury korygującej, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika. Wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT UE. W przypadku gdy podatnik złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu. Zasadę tę stosuje się odpowiednio, gdy podatnik przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składa informacji podsumowujących, pomimo istnienia takiego obowiązku. Elektroniczne składanie deklaracji VAT – od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT wyłącznie za okresy miesięczne dotyczyć będzie podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia oraz obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast w stosunku do pozostałych podatników obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 roku. [...]

Napisz do nas

Napisz do nas z dowolną sprawą.
Postaramy się odezwać najszybciej, jak to tylko możliwe.