Polfinans

Pon. – Pt. 09:00-17:00

biuro rachunkowe warszawa

Zmiany podatkowe w 2021r.

I. Podatek dochodowy od osób fizycznych i Podatek dochodowy od osób prawnych – przepisy wspólne.
1. Zwiększenie limitu kwoty przychodu decydującego o statusie małego podatnika.
Od 2020 roku będzie to wartość przychodu z poprzedniego roku wraz z kwotą należnego podatku VAT w równowartości 2 000 000 EURO – jest to kwota 8.747.000 PLN. Status małego podatnika decyduje m.in. o prawie do stosowania stawki 9% CIT. Stawkę tę stosuje się w odniesieniu do przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych – w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro, to jest 5.109.000 zł.

2. Ograniczenie w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów wydatków opłaconychprzelewem na rachunek bankowy klienta – czynnego podatnika VAT, a który to rachunek bankowy, nie znajduje się na stronie internetowej ministerstwa finansów – tzw. „biała lista” a jednocześnie wartość transakcji przekraczała 15 000 zł.

3. Nie będzie też kosztem podatkowym koszt opłacony z pominięciem obowiązkowego mechanizmu podzielonej płatności dla transakcji przekraczających 15 000 zł.

4. Ulga za złe długi w podatku dochodowym. Podobne przepisy jak w podatku VAT. W przypadku nie zapłacenia należności przez kontrahenta – dłużnika w terminie 90 dni od daty płatności, wierzyciel będzie mógł zmniejszyć podstawę opodatkowania, lub zwiększyć stratę podatkową. Natomiast dłużnik w przypadku braku zapłaty będzie zobowiązany do zwiększenia podstawy opodatkowania lub zmniejszenia straty podatkowej.

II. Podatek VAT:


1. Od listopada 2019 roku został wprowadzony mechanizm podzielonej płatności – jest to obowiązek zapłaty kontrahentowi podatku VAT na specjalnie dedykowany i ustanowiony rachunek bankowy dla celów VAT, za fakturę dokumentującą sprzedaż towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do Ustawy o VAT, a jednoczenie gdy wartość transakcji przekracza 15 000 zł brutto.

2. Faktury dla podatników VAT do paragonów fiskalnych. Faktura do paragonu dla przedsiębiorcy będzie mogła być wystawiona jeżeli na tym paragonie będzie się znajdował NIP nabywcy.

3. Nowe zasady dokumentowania WDT aby zastosować 0% stawkę VAT konieczne będzie przekazanie dostawcy numeru identyfikacyjnego dla transakcji unijnych przez nabywcę oraz złożenie prawidłowej informacji podsumowującej. Od 1 stycznia 2020 r. zostanie także wprowadzona instytucja domniemania pozwalająca uznać, że towary będące przedmiotem WDT zostały wywiezione z terytorium jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego. Sposób dokumentowania WDT (rodzaj dokumentów, jakie trzeba będzie posiadać) zostanie zaś uzależniony od tego, kto organizuje transport towaru.

4. Od 1 lipca 2020 – wszyscy podatnicy będą wysyłać JPK wraz deklaracją podatkową VAT będzie jedna wysyłka danych JPK do Urzędu Skarbowego.

III. Ordynacja podatkowa


Regulowanie zobowiązań w VAT i podatków dochodowych za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego
Każdy podatnik zobowiązany będzie wpłacać zobowiązania podatkowe (w tym podatek od towarów i usług) na przypisany mu indywidualny rachunek podatkowy, tzw. mikrorachunek podatkowy, którego numer można sprawdzić w dowolnym urzędzie skarbowym lub korzystając z generatora mikrorachunku podatkowego udostępnionego przez MF na stronie internetowej https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego/ wprowadzając następujące dane:

PESEL, jeśli podatnik jest osobą fizyczną i:
    • nie prowadzi działalności gospodarczej lub
    • nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT
NIP, jeśli
  • prowadzi działalność gospodarczą lub jest podatnikiem VAT lub
  • jest płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne

 

IV. Prawo pracy
 
Wzrost minimalnego wynagrodzenia: Od nowego roku wzrosło wynagrodzenie minimalne oraz minimalna stawka godzinowa, tj. od 1 stycznia 2020 r. minimalne wynagrodzenie pełnoetatowego pracownika wynosi 2.600 zł, natomiast minimalna stawka godzinowa 17 zł.
 
V. Inne przepisy
 
Zgłoszenie do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych – do 13 kwietnia 2020 r.

Większość spółek handlowych musi zgłaszać i aktualizować informacje o swoich beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Rejestr ten funkcjonuje od 13 października 2019 r. Stanowi on system teleinformatyczny.

W zgłoszeniu tym spółki muszą wskazać swoich beneficjentów rzeczywistych, a nie klientów. Beneficjentem rzeczywistym spółki jest osoba fizyczna lub osoby fizyczne:
  • • sprawujące bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad spółką poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę,
  • • w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.
Zgłoszenie jest bezpłatne. Musi być dokonane za pośrednictwem strony internetowej https://www.podatki.gov.pl/crbr/. Dla tego zgłoszenia nie ma przewidzianych druków elektronicznych czy papierowych.