Polfinans

Pon. – Pt. 09:00-17:00

biuro rachunkowe warszawa

Zmiany podatkowe w 2022r.

 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych.
  1. Została zwiększona kwota wolna od podatku dochodowego dla osób fizycznych z 8 500 zł do 30 000 zł. Kwota zmniejszająca podatek to 5 100 zł. Kwota ta nie będzie miała degresywnego charakteru.
  2. Skala podatkowa w 2022 r
   Podstawa obliczenia podatku w złotych od 0 zł do 120.000 zł – podatek wynosi 17% minus kwota zmniejszająca podatek 5.100 zł
   Dochód powyżej 120.000 zł podatek wynosi 15.300 zł +32% nadwyżki ponad 120.000 zł
  3. Składka zdrowotna – rewolucyjne zmiany.o Brak prawa do odliczenia składki zdrowotnej od podatku. Składka będzie liczona od dochodu przedsiębiorcy i pracownika.

 2. Różne stawki składki zdrowotnej (zależne od sposobu opodatkowania)
  1. Różne stawki składki zdrowotnej (zależne od sposobu opodatkowania)
   9% dochodu – dla przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych, oraz dla wspólników spółek jawnych
   4,9% dochodu – dla przedsiębiorców opłacających podatek liniowy 19%
   Minimalna wysokość składki zdrowotnej – np. w przypadku wystąpienia straty podatkowej lub niskiego dochodu – 270,90 zł, obowiązek zapłaty takiej składki wystąpi wtedy gdy dochód będzie mniejszy niż kwota minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2022 r.

 3. Składka zdrowotna dla ryczałtowców.
  1. Składka zdrowotna powiązana z uzyskiwanym rocznym przychodem – ten sposób obliczania składki będzie stosowany u podatników opłacających podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego. Za podstawę do wyliczenia składki zdrowotnej będzie się brało pod uwagę wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.
   Dla przychodu do 60 000 zł – rocznie, składka wyniesie 9 % z 60% z podstawy to jest – 318,60 zł miesięcznie
   Dla przychodu od 60 000 zł do 300 000 zł rocznie, składka wyniesie 9% z pełnej podstawy to jest 531 zł miesięcznie
   Dla przychodu powyżej 300 000 zł rocznie, składka wyniesie 9% z 180% podstawy to jest 955,80 zł miesięcznie
   Składka zdrowotna dla wynagrodzenia członków zarządu pełniących swoją funkcję na podstawie powołania.
   Składka ta wyniesie 9% wynagrodzenia brutto. Płatnikiem będzie spółka.

 4. Zmiana terminów opłacania składek do ZUS
  1. Od 1 stycznia 2022 roku rozliczenie składek ZUS będzie następowało:
   do 5 dnia następnego miesiąca – dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
   do 15 dnia następnego miesiąca – dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
   do 20 dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).

 5. Ulga podatkowa dla tzw. klasy średniej
  1. Nowo wprowadzana ulga podatkowa ma rekompensować utratę prawa do odliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.
   Od dochodu będzie odliczana pewna kwota, której wysokość uzależniona będzie od poziomu rocznych przychodów/dochodów. Ulga ta będzie stosowana u ww. podatników, którzy w roku podatkowym uzyskają przychody/dochody mieszczące się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł.

 6. Sprzedaż samochodu po wykupie z leasingu z podatkiem przez 6 lat
  1. Sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu i przekazanego do majątku prywatnego (osoby fizyczne) będzie powodowała obowiązek podatkowy, jeżeli między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik ten zostanie wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia, nie upłynie 6 lat.

 7. Ryczałt za używanie służbowego auta w celach prywatnych
  1. Od 1 stycznia 2022 r. ryczałt za używanie służbowego samochodu przez pracownika do celów prywatnych będzie wynosił miesięcznie:
   dla samochodów o mocy silnika do 60kW – 250 zł,
   o dla samochodów stanowiących pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem – 250 zł,
   o dla samochodów innych niż wymienione wyżej – 400 zł.

 8. Ryczałt ewidencjonowany – mniejsze stawki podatkowe dla programistów i inżynierów.
  1. Zgodnie z nowymi przepisami programiści komputerowi (branża IT – PKWiU 62.02.10.0 oraz PKWiU 58.29.1), będą mogli płacić 12% podatek liczony od przychodu. Natomiast usługi architektoniczne i inżynierskie a także usługi badań i analiz technicznych (PKWiU dział 71) – będą opodatkowane 14% stawką.

 9. Ograniczenia w amortyzacji lokali mieszkalnych
  1. Od 2023 roku dla wszystkich podatników, amortyzacji podatkowej nie będą podlegały budynki mieszkalne, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy.
   Od 2022 roku amortyzacja nie będzie już możliwa dla nowo nabytych nieruchomości.
   Od 1 stycznia 2022 do 31 grudnia 2022 amortyzację jeszcze będą mogli kontynuować podatnicy którzy na dzień 31.12.2021 byli już właścicielami nieruchomości.

 10. Nielegalne zatrudnianie pracowników – sankcje podatkowe
  1. W przypadku stwierdzenia zatrudniania pracownika bez zachowania odpowiednich przepisów prawa pracy i zatrudniania cudzoziemców, pracodawca będzie obciążony dodatkowym przychodem równym wynagrodzeniu wypłacanych takiemu pracownikowi.
   Dodatkowym przychodem pracodawcy będą również przychody pracownika z tytułu nielegalnego zatrudnienia oraz przychody pracownika w części, w jakiej pracodawca nie ujawnił ich właściwym organom państwowym (bez odprowadzenia składek ZUS, czy też zaliczek na podatek dochodowy).

 11. Minimalny podatek dochodowy
  1. Minimalny podatek dochodowy będą płacić spółki będące podatnikami CIT oraz podatkowe grupy kapitałowe, które w roku podatkowym:
   poniosły stratę ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych albo
   osiągnęły udział dochodów ze źródła przychodów innych niż z zysków kapitałowych, w przychodach innych niż z zysków kapitałowych w wysokości nie większej niż 1%.

   Podatek ten będzie wynosił 10% podstawy opodatkowania.
  2. Minimalnego podatku dochodowego nie zapłacą m.in. podatnicy:
   którzy rozpoczęli działalność – w roku rozpoczęcia tej działalności oraz w kolejno następujących po sobie dwóch latach podatkowych,
   będący przedsiębiorstwami finansowymi,
   którzy w roku podatkowym uzyskali przychody niższe o co najmniej 30% w stosunku do przychodów uzyskanych w roku podatkowym bezpośrednio poprzedzającym ten rok podatkowy,
   których udziałowcami, akcjonariuszami albo wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne i jeżeli podatnik nie posiada udziałów (akcji) w kapitale innej spółki, tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym lub w instytucji wspólnego inwestowania, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną oraz innych praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciel (fundator) lub beneficjent fundacji, trustu lub innego podmiotu albo stosunku prawnego o charakterze powierniczym,
   zajmujący się transportem międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych, wydobywaniem kopalin,
   wchodzący w skład grupy co najmniej dwóch spółek, w której jedna spółka posiada przez cały rok podatkowy bezpośrednio 75% udział odpowiednio w kapitale zakładowym, kapitale akcyjnym lub udziale kapitałowym pozostałych spółek wchodzących w skład tej grupy, po spełnieniu określonych warunków.

 12. Podatek od przerzucanych dochodów
  1. Podatnicy CIT będą zobowiązani do płacenia podatku od przerzucanych dochodów w wysokości 19%. Za przerzucone dochody będzie się uznawało koszty poniesione bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego ze spółką stanowiące należność tego podmiotu, jeżeli:
   1) faktycznie zapłacony podatek dochodowy przez ten podmiot powiązany za rok, w którym otrzymał należność, w państwie jego siedziby, zarządu, zarejestrowania lub położenia jest niższy o co najmniej 25% niż kwota podatku dochodowego, który byłby od niego należny, gdyby dochody tego podmiotu zostały opodatkowane z zastosowaniem 19% stawki CIT, przy czym przez podatek faktycznie zapłacony będzie się rozumiało podatek niepodlegający zwrotowi lub odliczeniu w jakiejkolwiek formie, w tym na rzecz innego podmiotu, oraz
   2) koszty te:
   a) podlegające zaliczeniu w jakiejkolwiek formie do kosztów uzyskania przychodów, odliczeniu od dochodu, podstawy opodatkowania lub od podatku tego podmiotu powiązanego lub
   b) wypłacane przez ten podmiot powiązany w formie dywidendy lub innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych za rok, w którym otrzymał należność – stanowiły co najmniej 50% wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów określonych zgodnie z przepisami o podatku dochodowym lub zgodnie z przepisami o rachunkowości.

 13. Estoński CIT
  1. Nowelizacji ulegną również regulacje dotyczące ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, tzw. estońskiego CIT. Zmiany mają objąć m.in.:
   • rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do opodatkowania ryczałtem o spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne; w związku z tym zmianie ulegnie nazwa tego podatku – będzie to “ryczałt od dochodów spółek”,
   • rezygnację z obowiązku ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych jako warunku dla stosowania estońskiego CIT,
   • rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów podatników opodatkowanych ryczałtem, a w konsekwencji również z domiaru zobowiązania podatkowego,
   • obniżenie stawki estońskiego CIT.
   Podatnicy stosujący estoński CIT, będą mogli składać kwartalne deklaracje VAT, jeżeli wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczy w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 4.000.000 euro (i zostaną spełnione inne warunki ustawowe – patrz: art. 99 ust. 3a ustawy o VAT).

 14. Ceny transferowe
  1. W ramach Polskiego Ładu zmianie ulegną także przepisy dotyczące cen transferowych. Zostanie m.in. wydłużony termin na przedłożenie (na żądanie organu podatkowego) lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz dokumentacji grupowej, zostanie zlikwidowany obowiązek odrębnego składania oświadczenia o cenach transferowych, nowelizacji ulegną regulacje dotyczące korekt cen transferowych, a także zwolnień z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych

 15. Technologiczne i Innowacyjne ulgi podatkowe
  1. • Ulga B+R wspierająca prace koncepcyjne nad nowym produktem.
   • Ulga na prototyp, wspomagająca przeniesienie pomysłu na język praktyki i produkcji.
   • Ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników, ułatwiająca konkurowanie o specjalistów o kluczowych umiejętnościach i kompetencjach.
   • Ulga na robotyzację, która ułatwi otwarcie dedykowanej produktowi linii produkcyjnej.
   • Ulga IP Box, która zmniejszy obciążenie na etapie jego sprzedaży.
   • Ulga na IPO wraz z ulgą na inwestycje w giełdowych debiutantów, ułatwią polskim firmom wejście na giełdę i znalezienie potrzebnych im inwestorów.
   • Ulga konsolidacyjna kierowana do firm, które poprzez połączenie się z innym podmiotem zdecydują się na uratowanie np. swojego kontrahenta, dostawcy lub innego biznesu potrzebującego wsparcia.
   • Ulga na ekspansję, dzięki której wydatki na poszukiwanie nowych rynków dla polskich produktów będą mogły zostać odliczone 2 razy.
   • Atrakcyjne podatkowo zasady inwestowania za pośrednictwem Venture Capital, które będą zachętą do lokowania kapitału w innowacyjne polskie przedsiębiorstwa i start-upy.
   • Polski Ład przewiduje znaczne uatrakcyjnienie Estońskiego CIT-u. Projekt zniesie limit przychodowy i dopuści do Estońskiego CIT spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne, proste spółki akcyjne i spółdzielnie (te ostatnie – w zakresie tzw. funduszu inwestycyjnego). Zniknie również opodatkowanie na wejściu i na wyjściu.