Polfinans

Pon. – Pt. 09:00-17:00

biuro rachunkowe warszawa

Zmiany podatkowe w 2017r.

 1. Podatki dochodowe

  1. Płatność w gotówce – wydatek nie będzie kosztem podatkowym. Od 1 stycznia 2017 roku, nie będzie kosztem podatkowym dla podatnika zapłata w gotówce innemu przedsiębiorcy należności o wartości powyżej 15 000 zł. Ograniczenie to będzie obejmowało podatników – przedsiębiorców zarówno osoby fizyczne jak i osoby prawne.
  2. Niższa stawka podatku dochodowego dla osób prawnych CIT – 15%. Niższa stawka będzie dotyczyła (tzw. małych podatników) to jest małych spółek z przychodem z poprzedniego roku (wliczając podatek VAT) do 1 200 000 EURO oraz spółek rozpoczynających działalność gospodarczą. Pozostałe spółki będą płacić podatek wg obowiązującej stawki 19%.
  3. Ceny transferowe Od 1 stycznia 2017 roku za podmiot powiązany kapitałowo dla obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych będzie się uważać jednostkę posiadającą (bezpośrednio lub pośrednio) co najmniej 25% udziałów w kapitale innego podmiotu. Dodatkowo do sporządzania dokumentacji podatkowych będą zobowiązani podatnicy gdy przychody lub koszty w rozumieniu przepisów o rachunkowości i ustalone na podstawie ksiąg rachunkowych tego podatnika będą przekraczać kwotę większą niż 2 000 000 EURO. Dokumentacja podatkowa będzie obowiązkowa gdy dokonywana transakcja z podmiotami powiązanymi ma istotny wpływ na wysokość osiąganego dochodu lub ponoszonego kosztu.
   Za transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, uznaje się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 000 euro. Kwota ta wzrasta wraz z wielkością przychodów i kosztów w danej Spółce i osiąga maksymalny limit 500 000 EURO przy wielkościach przychodów i kosztów z ksiąg rachunkowych w wysokości 100 000 000 EURO. Jednocześnie został wprowadzony przepis przewidujący obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej także w roku następnym po roku, w którym wystąpił obowiązek jej sporządzania.
   Od 1 stycznia 2017 roku, dodatkowa dokumentacja podatkowa powinna zawierać (opis transakcji lub innych zdarzeń dotyczących transakcji, opis danych finansowych podatnika pozwalających na porównanie rozliczeń z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego. Informacje o podatniku opisujące opis struktury organizacyjnej i struktury zarządczej, przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, realizowanej strategii gospodarczej, opis otoczenia konkurencyjnego. Niezbędnym elementem dokumentacji będą również umowy i porozumienia zawarte z podmiotami powiązanymi.
   Od stycznia 2017 roku ograny kontroli skarbowej będą mogły żądać od podatnika przedstawienia dokumentacji podatkowej nawet w przypadku gdy podatnik nie przekracza limitów określonych w ustawie a istnieje prawdopodobieństwo zaniżenia przychodu lub zawyżenia kosztu.
   Będzie obowiązek składania oświadczeń o sporządzeniu dokumentacji podatkowej. Termin składania takich oświadczeń upływać będzie w terminie złożenia rocznego zeznania podatkowego.
   Nowy przepis wprowadza obowiązek dołączania do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji podlegających obowiązkowi sporządzania dokumentacji podatkowej. Obowiązek ten ciążyć będzie na podatnikach obowiązanych do sporządzania dokumentacji podatkowej, jeżeli ich przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10.000.000 EURO.
  4. Likwidacja zwolnień podatkowych dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Od 1 stycznia 2017 r. zwolnienia z podatku dochodowego stosowane będą tylko do funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych. Ze zwolnienia przestaną korzystać fundusze inwestycyjne zamknięte oraz specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte stosujące zasady i ograniczenia inwestycyjne określone dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
  5. Zmiana określenia wysokości przychodów z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach w zamian za wkład niepieniężny. Od 1 stycznia 2017 r. za przychody z kapitałów pieniężnych w przypadku wniesienia do spółki albo do spółdzielni wkładu niepieniężnego uważana będzie wartość wkładu (a nie nominalna wartość udziałów lub akcji) określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określoną w innym dokumencie o podobnym charakterze. Jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, za przychód uważa się wartość rynkową takiego wkładu określoną na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego.
  6. Podatek u źródła – doprecyzowano miejsce powstania przychodu – jest państwo rezydencji podatkowej wypłacającego przychód i jeżeli podmiot regulujący należności (np. z tytułu licencji, usług niematerialnych, dywidend) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w Polsce to miejscem powstania przychodu jest Polska, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia. Oznacza to że zawsze należy prosić swoich zagranicznych kontrahentów o przekazanie aktualnego zagranicznego certyfikatu rezydencji podatkowej aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w Umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania.


  Podatek VAT

  1. Odwrotne obciążenie w budownictwie.Dla usług budowlanych świadczonych przez podwykonawców – podatników VAT dla odbiorców podatników VAT wprowadzono mechanizmem odwrotnego obciążenia. Podatnikami z tytułu świadczenia robót budowlanych mają być nabywcy, jeżeli łącznie będą spełnione cztery warunki, tj.:
   1. świadczona usługa należeć będzie do robót budowlanych wymienionych w poz. 2-48 załącznika nr 14 do Ustawy (określnie robót budowlanych),
   2. usługodawcą będzie podatnik, który nie korzysta z tzw. zwolnienia podmiotowego,
   3. usługobiorcą będzie podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
   4. usługodawca będzie świadczyć usługę jako podwykonawca.
  2. Odwrotne obciążenie dla nowej grupy towarów. Od 1 stycznia 2017 roku mechanizmem odwrotnego obciążenia – objęte zostały dodatkowo transakcje, których przedmiotem będą, procesory, niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 325 tysięcznych, srebra i platyny.
  3. Zwiększenie limitu dla zwolnienia z VAT – limit ten został podniesiony z kwoty 150.000 zł do 200.000 złotych.
  4. Zwrot podatku VAT w terminie 25 dni: dodatkowe ograniczenie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w terminie 25 dni od dnia złożenia deklaracji – podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot musi być zarejestrowany jako podatnik VAT czynny i składał terminowo deklaracje VAT za każdy okres rozliczeniowy, należności wynikające z faktur dokumentujących nabyte towary i usługi zostały zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego i podatnik przedstawił dokumenty potwierdzające taką zapłatę, łączna kwota należności wynikających z pozostałych faktur nie przekracza 15 000 zł, kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł, podatnik złożył w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika.
  5. Likwidacja rozliczeń kwartalnych podatku VAT – zlikwidowana zostanie możliwość rozliczeń podatku VAT za okresy kwartalne przez podatników innych niż mali podatnicy; kwartalne rozliczanie podatku VAT nie będzie również możliwe w przypadku małych podatników: rejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres dwunastu miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja oraz podatników, którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 13 do ustawy (towary wrażliwe – paliwa, stal), chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000 zł.
  6. Wprowadzenie dodatkowego zobowiązania podatkowego, (Sankcje 20%, 30% i 100%).
   1. Sankcja 30% będzie dotyczyć zaniżenia zobowiązania podatkowego, jak i zawyżenia kwoty zwrotu podatku (a nawet kwoty do przeniesienia), ale także niewpłacenie należnego zobowiązania w przypadku niezłożenia deklaracji i będzie nakładana przez organ kontroli skarbowej
   2. Sankcja 20% – dobrowolna korekta po kontroli. Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego, podatnik skoryguje dokonane pierwotnie rozliczenie podatku poprzez złożenie korekt deklaracji uwzględniających wszystkie stwierdzone w toku kontroli błędy i jednocześnie wpłaci kwotę zobowiązania podatkowego wynikającą z korekty lub zwróci nienależnie otrzymaną kwotę zwrotu podatku lub różnicy podatku. Tak samo będą traktowane przypadki, gdy podatnik po zakończeniu kontroli podatkowej lub w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego złoży deklarację (której nie złożył w obowiązującym terminie) i wpłaci jednocześnie kwotę zobowiązania podatkowego.
   3. Sankcja podwyższona 100%. Dotyczy przypadków zawyżenia podatku naliczonego bądź zaniżenia podatku należnego wynikające z faktur, które
    • zostały wystawione przez podmiot nieistniejący
    • stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane- w części dotyczącej tych czynności,
    • podają kwoty niezgodne z rzeczywistością- w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością,
    • potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 Kodeksu cywilnego, w części dotyczącej czynności (czynności pozorne, mające na celu obejście przepisów)
    W tym przypadku korekta złożona po kontroli nie da „premii” w postaci „stawki obniżonej”, np. do 20%.
  7. Nowe przepisy w zakresie rejestracji i wykreślenia podatników z podatku VAT – w ustawie wskazano przesłanki odmowy rejestracji podmiotu jako podatnika VAT (gdy adres nie istnieje) i doprecyzowano warunki wykreślenia podatnika z rejestru podatników VAT, Naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli: podatnik nie istnieje, lub mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą lub podatnik albo jego pełnomocnik nie stawią się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej
  8. Wykreślenie podatnika VAT z powodu brak obrotu i zakupów przez co najmniej pół roku, Naczelnik urzędu skarbowego będzie uprawniony do wykreślenia z rejestru podatnika VAT, który przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały składał deklaracje, w których nie wykazał sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Reguła powyższa nie ma zastosowania w przypadku, gdy brak wykazania sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia wynikało, zgodnie z wyjaśnieniami podatnika, ze specyfiki działalności gospodarczej.
  9. Wystawianie faktur lub faktur korygujących, dokumentujących czynności, które nie zostały dokonane wyjątkiem ma być sytuacja gdy wystawienie pustej faktury lub pustej faktury korygującej, było wynikiem pomyłki lub nastąpiło bez wiedzy podatnika.
  10. Wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT UE. W przypadku gdy podatnik złoży za 3 kolejne miesiące lub kwartał deklaracje VAT, w których nie wykazał sprzedaży oraz nabycia towarów lub usług z podatku do odliczenia, naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podmiot z rejestru jako podatnika VAT UE i powiadamia go o wykreśleniu. Zasadę tę stosuje się odpowiednio, gdy podatnik przez okres 3 kolejnych miesięcy nie składa informacji podsumowujących, pomimo istnienia takiego obowiązku.
  11. Elektroniczne składanie deklaracji VAT – od 1 stycznia 2017 r. Obowiązek elektronicznego składania deklaracji VAT wyłącznie za okresy miesięczne dotyczyć będzie podatników zobowiązanych do zarejestrowania się jako podatnicy VAT UE, będących dostawcami lub nabywcami towarów i usług objętych mechanizmem odwróconego obciążenia oraz obowiązanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do składania deklaracji, informacji oraz rocznego obliczenia podatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Natomiast w stosunku do pozostałych podatników obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej zostanie wprowadzony od 1 stycznia 2018 roku.