Polfinans

Pon. – Pt. 09:00-17:00

biuro rachunkowe warszawa

Zmiany podatkowe w 2018r.

 1. I. Podatek dochodowy od osób prawnych.

   

  1. Podział dochodów na część finansową i część operacyjną – dwa źródła dochodów w podatku dochodowym od osób prawnych

   Od 1 stycznia 2018 roku (dla spółek kapitałowych, gdzie rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy) przychody osiągane przez spółki trzeba będzie dzielić na przychody osiągnięte z zysków kapitałowych oraz z „innych źródeł przychodów”.

  Tę nową regulację – katalog zysków kapitałowych wprowadza art. 7b ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem, za przychody takie uważa się zyski:

  – z udziałów w zyskach osób prawnych

  – z tytułu wniesienia aportu

  – ze zbycia udziałów, w tym w celu umorzenia – również ogółu praw i obowiązków

  – wymiany udziałów

  – zbycia wierzytelności

  – z praw majątkowych (autorskich, przemysłowych – licencje, know-how)

  – z papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

  – z umów najmu (wyżej wymienionych praw majątkowych)

  Do przychodów z zysków kapitałowych nie będzie się zaliczać „klasycznych” odsetek od pożyczek udzielonych pracownikom lub innym podmiotom.

  Wystąpienie zysków kapitałowych oznacza obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji takich przychodów, jak i kosztów bezpośrednio z nimi związanych.

   

  1. Ograniczenie kosztów podatkowych dla usług doradczych, zarządzania, reklamy, licencji i innych usług niematerialnych nabywanych przez podmioty powiązane – o wartości powyżej 3 milionów złotych rocznie.

  Ograniczenie to jest przewidziane dla „dużych podmiotów”, które nabywają usługi od podmiotów powiązanych gdzie nabywane są usługi niematerialne i doradcze. Dodatkowo ograniczenie kwotowe dotyczy rocznego wydatku w wysokości co najmniej 3 milionów złotych. Ustawa przewiduje możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych większej kwoty na tego typu wydatki, jednakże trzeba spełnić dodatkowe warunki jak min. akceptację ceny rynkowej kosztu wydaną przez Ministra Finansów – tzw. „małe” uprzednie porozumienia cenowe, czy też warunek aby nadwyżka kosztów mieściła się w limicie do wysokości 5 % podatkowej EBITDA.

   

  1. Ograniczenie kosztów podatkowych z finansowania dłużnego (cienka kapitalizacja).

  Podobnie jak powyżej, ograniczenie nie będzie dotyczyło podatników, którzy będą „zadłużeni” do kwoty 3 miliony złotych.  Nowe przepisy do limitu zadłużenia wliczają także inne koszty finansowania dłużnego jak m. in. opłaty, prowizje, premie, części odsetkowej raty leasingowej, kar i opłat za opóźnienie w zapłacie, kosztów zabezpieczenia zobowiązań) dotyczy to również finansowania udzielonego przez podmioty niepowiązane. Przepisy te trzeba będzie stosować do „nowego” zadłużenia powstałego w już w nowym roku podatkowym to jest od 2018 roku.

  Przepisy wyłączają ze stosowania tej ustawy przedsiębiorstwa finansowe.

  Zgodnie z nowymi przepisami, koszty pożyczek i kredytów, jakie spółka będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, będą limitowane wysokością uzyskanego w tym samym roku wskaźnika EBITDA, Wskaźnik EBITDA określa wartość zysku Spółki przed jego opodatkowaniem podatkiem dochodowym, po wyłączeniu wpływających na wysokość tego zysku odsetek oraz odpisów amortyzacyjnych.

  Spółka będzie posiadać uprawnienie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania dłużnego (nadwyżkę poniesionych kosztów o charakterze odsetkowym nad uzyskanymi przychodami o charakterze odsetkowym) w wysokości nie wyższej niż 30% tego wskaźnika.

  Od 2019 roku przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich pożyczek i kredytów niezależnie od czasu ich zawarcia.

   

  1. Amortyzacja – większy limit dla środków trwałych o niskiej wartości.

  Od 2018 roku jednorazowy limit wartości środka trwałego który będzie mógł podlegać jednorazowej amortyzacji zostaje zwiększony z 3 500 zł. do 10 000 zł. Przepisy nie przewidują dodatkowych ograniczeń w jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że będzie można amortyzować jednorazowo samochód osobowy o wartości do 10 000 zł. Pozostałe zasady amortyzacji pozostają bez zmian – jak jednorazowa amortyzacja do 50 000 EURO  dla małych podatników i amortyzacja do 100 000 zł. nowych środków trwałych.

   

  1. Nie trzeba płacić zaliczek?!

  Dotyczy to tylko zaliczek na podatek dochodowy i tylko do kwoty 1 000 zł. w ciągu roku. Po zakończeniu roku i do czasu złożenia zeznania należny podatek należy wpłacić w całości. Oczywiście niepłacenie podatku do 1 000 zł. jest dobrowolne. Regulację tę wprowadza Art.  (art. 44 ust. 15 i 16 dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz  i art. 25 ust. 18 dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

   

  1. Wypłaty z zysku finansowego netto nie będą już zaliczane do kosztów podatkowych.

  Od 1 stycznia 2018 roku przepisy wyraźnie wskazują, iż nie będzie kosztem podatkowym wydatek wypłacony w wyniku podziału zysku netto – wynikającego z rozliczenia wyniku finansowego.

   

  II. Podatek dochodowy od osób fizycznych.

   

  1. Zwiększone kwoty zwolnień podatkowych. 

  Wzrost zwolnienia z  638 zł. na 1 000 zł. – zapomogi, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 26 updof, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji.

  Zwiększone zwolnienie z kwoty 2 280 zł. do 6 000 zł. przychody z zamiany rzeczy lub praw.

  Zwiększone zwolnienie z kwoty 2 280 zł. do 3 000 zł. – świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych.

  Większe zwolnienie w Zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, wzrost z 380 zł. do 1 000 zł. – wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

  Wycieczki i wypoczynek z 760 zł. do 2 000 zł. – dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i  leczniczo-opiekuńczych oraz przejazdów związanych z  tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu – dzieci i młodzieży do lat 18 – z innych źródeł (niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra).

  Z 2 280 zł. do 3 000 zł. – świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów.

  Z 2 280 zł. w 2017 bez limitu od 2018 roku pełne zwolnienie przysługuje dla zapomóg otrzymanych w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 26 updof. gdy są finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, w przypadku gdy są finansowane z innych źródeł zwolnienie wynosi 6 000 zł.

  1 000 zł. na opiekę na każde dziecko w przedszkolu lub w żłobku i nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymanych od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola.

  1. Zwiększone koszty uzyskania przychodów dla twórców.

   

  Limit kosztów zawarty w art. 22 ust. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych został dwukrotnie zwiększony i od 2018 roku wynosi on 85 528 zł. rocznie.

  Jednocześnie w przepisie szczegółowo wymieniono przychody, do których będą miały zastosowanie koszty autorskie i tak będą to przychody działalności twórczej:

  1. W zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.
  6. Amortyzacja – większy limit dla środków trwałych o niskiej wartości.

   

  Od 2018 roku jednorazowy limit wartości środka trwałego który będzie mógł podlegać jednorazowej amortyzacji zostaje zwiększony z 3 500 zł. do 10 000 zł. Przepisy nie przewidują dodatkowych ograniczeń w jednorazowej amortyzacji. Oznacza to, że będzie można amortyzować jednorazowo samochód osobowy o wartości do 10 000 zł. Pozostałe zasady amortyzacji pozostają bez zmian – jak jednorazowa amortyzacja do 50 000 EURO  dla małych podatników i amortyzacja do 100 000 zł. nowych środków trwałych.

   

  III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT

   

  1. Plik JPK  dla wszystkich podatników

  Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT (mikro i mali podatnicy)  będą mieli obowiązek wysyłać plik JPK VAT do 25 dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego będą dotyczyły zakupy i sprzedaż. Wysyłanie JPK nie zwalnia z wysyłania deklaracji VAT.

   

  1. Oszustwa skarbowe poprzez systemy bankowe – wykreślanie podatników VAT bez obowiązku zawiadamiania.

  Przepisy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, wprowadziły do ustawy o VAT nową przesłankę odmowy rejestracji i wykreślenia z urzędu podmiotu jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania tego podmiotu. Wykreślenie podatnika z rejestru VAT  na podstawie dodanego pkt 5 w art. 96 ust. 4a – nie będzie podlegał rejestracji VAT jak i będzie podlegał wykreśleniu, jeżeli z posiadanych informacji wynikać będzie, że może on jako podatnik prowadzić działania z zamiarem wykorzystania działalności banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi.

   

  1. Deklaracje VAT i ewidencja VAT tylko w formie elektronicznej.

  Od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy rozliczający podatek VAT mają obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego deklaracje VAT w formie elektronicznej.

  Również od 1 stycznia 2018 r. zgodnie z przepisem art. 109 ust. 8a ustawy o VAT, ewidencja VAT musi być prowadzona w formie elektronicznej przy użyciu programów komputerowych.

   

  Uwaga. Powyższe informacje zostały przygotowane z dochowaniem należytej staranności, jednakże zostały przedstawione w skróconej wersji. Dlatego też przedstawione informacje nie mogą być traktowane, jako opinia podatkowa. Polfinans Sp. z o.o. nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody lub straty poniesione w wyniku zastosowania się do zawartych publikacji.

  Jeżeli są Państwo zainteresowani omówieniem spraw i problemów wynikłych ze zmian przepisów zawartych w tym opracowaniu proszę o przesłanie zapytań bezpośrednio do doradcy podatkowego na adres email: andrzej.halat@polfinans.eu.

   

  Z poważaniem

  Andrzej Halat

  Dyrektor Polfinans Sp. z o.o.

  Doradca podatkowy nr wpisu 10511.