Polfinans

Pon. – Pt. 09:00-17:00

biuro rachunkowe warszawa

Zmiany podatkowe w 2020r.

I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH CIT:
1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP Box
Zgodnie z przepisami ustawy kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

  1. 1. patent,
  1. 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
  1. 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  1. 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  1. 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  1. 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  1. 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
  1. 8. autorskie prawo do programu komputerowego
– podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej jest osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):
  1. 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  1. 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
  1. 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
  1. 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.
Poziom dochodu do objęcia ulgą będzie wyliczany przy zastosowaniu ustawowego wzoru.
2. Zamiana kosztów podatkowych na wydatki z tytułu używania samochodów osobowych (amortyzacja i wydatki eksploatacyjne)
Kosztem podatkowym nie będą odpisy amortyzacyjne od wartości samochodu przewyższającą kwotę 225 000 PLN dla samochodów elektrycznych oraz 150 000 dla pozostałych samochodów osobowych. Do 31 grudnia 2018 limit ten wynosił 20 000 EURO.

Limit 150 000 wartości samochodu, będzie również tak jak dotychczas dotyczył ubezpieczenia, opłat leasingowych w przypadku umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku.

Dodatkowo koszt używania samochodu osobowego do celów prywatnych i działalności gospodarczej będzie pomniejszony o jedną czwartą. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% takich wydatków.
3. 9% stawka CIT dla Małych Podatników
Aktualna preferencyjna stawka CIT dla małych podatników 15% zostaje zmniejszona do 9%.

Uwaga: Gdy Mały Podatnik przekroczy limit 1,2 mln EURO przychodu w ciągu roku to będzie opłacał podatek wg stawki 19% od całości dochodu od początku roku.
4. Zmiana rozliczania straty podatkowej.
Podatnicy CIT będą mogli obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

Przepis ten nie ma zastosowania do strat z odpłatnego zbycia walut wirtualnych.

II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH PIT:


1. 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP Box.
 
W podatku dochodowym od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, też będzie mogła zostać zastosowana 5% stawka podatkowa z dochodów wytworzonych przez prawa własności intelektualnej – IP Box. Zasady opodatkowania podobne jak w przypadku podatników CIT. Konieczne jest prowadzenie szczegółowej ewidencji księgowej.
 
2. Nowe zasady zbycia nieruchomości otrzymanej w spadku
 
Nowe przepisy określają, iż 5 letni, po którym można dokonać zbycia nieruchomości będzie liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub prawa majątkowego przez spadkodawcę.
 
3. Ulga mieszkaniowa
 
Nowe przepisy określają, iż termin na skorzystanie ze zwolnienia podatkowego sprzedaży mieszkania lub prawa majątkowego zostanie wydłużony o 1 rok z 2 lat, i będzie wynosił 3 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub praw majątkowych.
4. Zamiana kosztów podatkowych na wydatki z tytułu używania samochodów osobowych (amortyzacja i wydatki eksploatacyjne)
Kosztem podatkowym nie będą odpisy amortyzacyjne od wartości samochodu przewyższającą kwotę 225 000 PLN dla samochodów elektrycznych oraz 150 000 dla pozostałych samochodów osobowych. Do 31 grudnia 2018 limit ten wynosił 20 000 EURO.

Limit 150 000 wartości samochodu, będzie również tak jak dotychczas dotyczył ubezpieczenia, opłat leasingowych w przypadku umów zawartych po 1 stycznia 2019 roku.

Dodatkowo koszt używania samochodu osobowego do celów prywatnych i działalności gospodarczej będzie pomniejszony o jedną czwartą. Podatnik będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych jedynie 75% takich wydatków.

Przedsiębiorca używający prywatnego samochodu osobowego (nie będącego środkiem trwałym) do celów działalności gospodarczej, będzie mógł zaliczyć 20% wydatków eksploatacyjnych oraz wartość ubezpieczenia do kosztów uzyskania przychodów. Od 1 stycznia 2019 nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu tzw „kilometrówki”.

Rozliczenie wydatków z tytułu używania samochodów prywatnych pracowników na potrzeby pracodawcy pozostają bez zmian.
 
5. Zmiana terminów do składania zeznań podatkowych
 
Zeznania PIT-8C oraz PIT-11 podatnicy będą musieli przesłać w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania te trafią również do podatnika w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
 
6. Podatek solidarnościowy – dodatkowe 4%
 
Będzie to dodatkowy podatek dla osób fizycznych, które w roku podatkowym uzyskały dochody w wysokości przekraczającej kwotę 1 000 000 zł.
 
7. Zmiana rozliczania straty podatkowej
 
Podatnicy PIT prowadzący działalność gospodarczą będą mogli obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5.000.000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.

III. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG – VAT


Ulga za złe długi
Prawo do dokonania korekty VAT przez wierzyciela – po 90 dniach od terminu płatności. Obowiązek korekty VAT przez dłużnika.

Zgodnie ze zmienionym art. 89a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązującym od 1 stycznia 2019 r., nieściągalność wierzytelności uważa się za uprawdopodobnioną, w przypadku gdy wierzytelność nie została uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze. Dotychczas było to 150 dni.

Przepis ten obowiązuje dla faktur wystawionych w poprzednim roku, gdy termin płatności 90 dni upływa już w styczniu 2019 roku.